Сектор освіти (загальна інформація)

СЕКТОР ОСВІТИ (ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ)

Сектор освіти Нижньосірогозької районної державної адміністрації

74701,  Херсонська область, смт Нижні Сірогози,  вул. Височина, 8

тел. (05540) 2-13-73, факс (05540) 2-14-31, e-mail: osvita_nserog@meta.ua

 

Розклад роботи:

З ПОНЕДІЛКА ПО ЧЕТВЕР: 8:00 – 17:15

П’ЯТНИЦЯ: 8:00 – 16:00

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА З 12:30 -13:30

ВИХІДНІ: СУБОТА, НЕДІЛЯ

 

Структура сектору освіти райдержадміністрації:

Завідувач сектору –

Головний  спеціаліст сектору – Мізюк Наталія Анатоліївна

 

У секторі організована робота зі зверненнями громадян:

– особистий прийом – перший вівторок та четвер з 11:00 по 17:00

– «гаряча» телефонна лінія – щомісяця друга та четверта п’ятниці з   11:00 до 17:00 за телефоном  (05540) 2-13-73

 

 

 

 

 

Сектор  відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Забезпечуєреалізацію на території району державноїполітики у

сфері освіти.

 1. Координує роботу закладівдошкільноїосвіти, закладів загальної

середньої освіти, позашкільного комунального закладу «Нижньосірогозький

будинок творчості дітей та юнацтва», комунальних закладів

«Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна школа», комунальних установ

«Нижньосірогозький районний методичний кабінет», «Централізована

бухгалтерія з обслуговування закладів та установ освіти Нижньосірогозького

району».

 1. Здійснюєаналіз, моніторингякості діяльності закладів освіти, що

перебувають у сфері його управління.

 1. Приймає участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцяхрізних

професій та спеціальностей для системи освіти.

 1. Координує порядок роботи з організаціїпідвищеннякваліфікації та

перепідготовки педагогічних працівників.

 1. Сприяєрозвиткумережі навчальних та позашкільних закладів в

районі, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або

внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення,

реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.

 1. Організовує роботу з питаньпроведенняатестації педагогічних

працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності,

здійснює аналіз з цих питань у межах своєї компетенції.

 1. Координуєзабезпеченнянавчальними закладами належного рівня

дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, сприяє підвищенню

кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

 1. Забезпечує в межах своїхповноваженьвиконання актів законодавства

щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної

та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку

національної освіти та освіти національних меншин.

 1. Забезпечуєвпровадження закладами освіти в практику освітніх та

наукових програм відродження та розвитку національної культури,

національних традицій українського народу і національних меншин України.

 1. Забезпечуєвпровадження закладами освіти в практику

рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм

та інших педагогічних розробок, визначає районний компонент у змісті освіти.

 1. Вносить на розгляд департаменту освіти, науки та молодіобласної

державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних

навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх

програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам

статусу експериментальних.

 1. Координує роботу щодоздійсненнясвоєчасного замовлення на

навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту.

 1. Співпрацює з відповіднимпідрозділоморганів внутрішніх справ та

служби у справах дітей районної державної адміністрації у запобіганні дитячій

бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед

неповнолітніх.

 1. Координує порядок доставки підручників для забезпечення ними

здобувачів освіти навчальних закладів.

 1. Координуєпроведеннязаходів, спрямованих на виявлення,

підтримку і розвиток обдарованих дітей: проведення олімпіад, змагань,

конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій,

форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та

загального фізичного рівня дітей і молоді.

 1. Є головнимрозпорядникомбюджетних коштів та забезпечує

фінансування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів

бюджетних коштів).

 1. Координує роботу діяльностіпсихологічноїслужби та педагогічного

патронажу в системі освіти.

 1. Розробляєпропозиціїщодо встановлення нормативів бюджетних

асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та

соціальний захист здобувачів освіти.

 1. Організовує та забезпечуєскладання проекту кошторису і подає

місцевому фінансовому органу.

 1. Отримуєбюджетніпризначення та приймає рішення щодо

делегування повноважень на виконання бюджетних програм розпорядниками

бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів,

розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних

асигнувань.

 1. Затверджуєкошторисирозпорядників бюджетних коштів нижчого

рівня (плани використання бюджетних коштів).

 1. Здійснюєвнутрішній контроль за повнотоюнадходжень, взяттям

бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

 1. Забезпечуєорганізацію та веденнябухгалтерського обліку,

складання та подання фінансової і бюджетної звітності (консолідованої

фінансової і бюджетної звітності) у порядку, встановленому законодавством.

 1. Координує роботу за використаннямкапітальнихвкладень і сприяє

раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти відповідно до

потреб населення.

 1. Вживає у межахсвоєїкомпетенції заходи щодо поліпшення

матеріальних та житлових умов працівників, організації їх медичного

обслуговування.

 1. Розглядаєпитання та вносить в установленому порядку пропозицій

щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запроваджує

інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.

 1. Готує та в установленому порядку подаєстатистичнузвітність про

стан і розвиток освіти в районі.

 1. Здійснюєпідготовкупропозиції до проектів державних цільових,

галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти і

наукизабезпечення їх виконання.

 1. Розробляє і подає на розглядрайонноїдержавної адміністрації

пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення

становища освіти і науки., дітей і молоді, розвиток фізичної культури та

спорту.

 1. Здійснюєпідготовкупропозицій стосовно вдосконалення

нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і

внесення їх в установленому порядку на розгляд районної державної

адміністрації, структурним підрозділам обласної державної адміністрації:

Департаменту освіти, науки та молоді.

 1. Забезпечуєпроведенняоздоровчих заходів, створення безпечних

умов для навчання і праці здобувачів освіти та педагогічних працівників,

вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому

середовищі, інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню

соціально-небезпечних хвороб серед дітей та учнівської молоді.

 1. Забезпечує в межах своїхповноваженьорганізацію і сприяння

активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховнійсфері.

 1. Сприяєзбереженню і розвиткумережі фізкультурно-спортивних

закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення

матеріально-технічної бази.

 1. Забезпечуєвивчення, узагальнення та поширенняпередового

досвіду роботи з питань освіти, науки, фізичної культури і спорту, проведення

методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.

 1. Сприяєзбереженнюмережі комунального закладу

«Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна школа», сприяє створенню

нових відділень за видами спорту, плануванню розвитку пріоритетних видів

спорту в районі.

 1. Забезпечуєпроведеннясеред населення інформаційної,

роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та

аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його

компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої

діяльності.

 1. Забезпечуєефективне та цільовевикористання спортивних об’єктів,

що належать до сфери освіти та створення необхідних умов для вільного

доступу до них інвалідів, а також дотримання правил безпеки під час

проведення масових спортивних заходів на цих об’єктах.

 1. Вживає в межах своїхповноважень заходи для утвердження

здорового способу життя у молодіжному середовищі, забезпечує проведення

інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально

небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

 1. Забезпечує в межах своїхповноваженьреалізації державної

політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у

Секторі.

 1. Вносить пропозиціїдо проекту місцевого бюджету; забезпечує

ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

 1. Забезпечуєрозробленняпроектів розпоряджень голови районної

державної адміністрації, у визначених законом випадках – проектів

нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та

подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.

 1. Приймає участь у межах компетенції у розробленніпроектів

розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативноправових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

 1. Бере участь в організації та проведеннівітчизняних і міжнародних

методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

 1. Аналізує стан та тенденціїсоціально-економічного і культурного

розвитку в галузі освіти у межах району та вживає заходів з усунення

недоліків.

 1. Приймає участь у підготовціаналітичнихматеріалів, звітів голови

районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

 1. Забезпечуєздійсненнязаходів щодо запобігання і протидії корупції.
 2. Бере участь у підготовціпроектівугод, договорів, меморандумів,

протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

 1. Забезпечуєрозглядзвернень громадян з питань, що належать до

його компетенції, у разі потреби вживає заходи до усунення причин, що

зумовили їх появу.

 1. Здійснюєповноваження, делеговані органами місцевого

самоврядування.

 1. Забезпечує доступ до публічноїінформації, розпорядникомякої він

є та здійснює інформування населення про стан здійснення визначених

законом повноважень.

 1. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та

використання архівних документів.

 1. Забезпечуєу межах своїхповноважень виконання завдань

мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог

законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

 1. Бере участь у підготовцівідповіднихінформаційних матеріалів з

питань, що належать до компетенції Сектору.

 1. Забезпечуєопрацюваннязапитів і звернень народних депутатів

України та депутатів відповідних місцевих рад.

 1. Забезпечуєу межах своїхповноважень реалізацію державної

політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

 1. Забезпечує участь у вирішеннівідповідно до законодавства

колективних трудових спорів (конфліктів).

 1. Забезпечуєзахистперсональних даних.
 2. Забезпечуєнаданняадміністративних послуг.
 3. Забезпечуєздійсненняінших передбачених Законом повноважень.

 

 

 

Завідувач сектору освіти

райдержадміністрації

Інша мова