Відносини виборців з реєстром

Закон «Про Державний реєстр виборців» надає можливості   та визначає порядок перевірки включення себе та інших виборців, а також персональних даних виборців в Державному реєстрі виборців.

 

Стаття 10. Відносини виборців з Реєстром

  1. Кожен виборець має право:

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;

5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення/ дії чи бездіяльність органів Реєстру;

7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

  1. Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Законом випадках.
  2. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення.

 

Стаття 19. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру

Відповідно до цієї статті, особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

Для цього необхідно подати відділу ведення Державного реєстру виборців письмову заяву за встановленою формою, в якій вказати відомості про себе. При цьому треба надати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви.

Відомості про постійну нездатність пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт.

Працівники відділу ведення Державного реєстру виборців перевірять чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності здійснять перевірку відомостей, зазначених у заяві.

За наявності підстав керівник відділу ведення Державного реєстру виборців видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру та надсилає виборцю відповідне повідомлення.

Якщо буде встановлено, що особа не має права голосу або буде виявлено невідповідність відомостей зазначених у заяві та наданих відповідним органом, виборцю буде відмовлено у задоволенні заяви.

 

Заява особи щодо включення до Державного реєстру виборців

 

Стаття 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних

Відповідно до цієї статті кожен виборець у разі зміни його персональних даних чи виборчої адреси, може особисто звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

Відділ ведення Державного реєстру виборців вивчає обґрунтованість заяви та може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів та установ. За наявності підстав видається наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця в Реєстрі.

Виборцю буде відмовлено у задоволенні заяви, якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру; виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом чи установою; заяву про зміну виборчої адреси визнано необгрунтованою; встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

Заява щодо зміни ідентифікаційних персональних даних  виборця

Заява щодо зміни виборчої адреси виборця

 

Стаття 21. Запит виборця до органу ведення Реєстру

  1. Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.
  2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
  3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначені у частині першій статті 6, частині першій статті 7 цього Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.
  4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

1) за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою – п’ятою статті 8 цього Закону) – щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;

2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни – кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.

  1. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних чи виборчої адреси виборця – суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на наведену в запиті виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.
  2. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб’єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.

7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою цього органу.

Постанова Центральної виборчої комісії № 69 від 19.05.2011 року “Про Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

 

 

 

Інша мова